VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky zájazdy organizované a realizované cestovnou kanceláriou spoločnosti NORDICTOUR, s.r.o., so sídlom: Štefana Furdeka 10/57, 036 01 Martin, IČO 36 356 441, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiel Sro, vložka  číslo 64084/L (ďalej len „CK“). Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu.

 

  1. Účastníci, vznik a obsah zmluvného vzťahu

1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného Zmluvou sú CK a objednávateľ zájazdu (ďalej len objednávateľ).

1.2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala Zmluvu s CK. V mene maloletých detí najmenej však po dovŕšení 16 rokov a iných fyzických osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, podpisuje Zmluvu ich zákonný zástupca. Pre posúdenie veku objednávateľa je rozhodujúci vek dieťaťa, ktorý dovŕšilo k poslednému dňu zájazdu.

1.3. Objednávateľom je aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej bola Zmluva uzavretá (fyzická osoba, ktorá je uvedená v Zmluve, hoci nepodpísala Zmluvu). Taká fyzická osoba je zo Zmluvy oprávnená a povinná okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Súhlas môže byť prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, napríklad nastúpením na zájazd.

1.4. Ak je objednávateľov viac a zo Zmluvy, týchto VZP, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú objednávatelia oprávnení a povinní zo Zmluvy spoločne a nerozdielne.

1.5. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia. CK môže uzavrieť zmluvu sama alebo v zastúpení svojím splnomocneným zástupcom.

1.6. Ak Zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, obsah zmluvného vzťahu ňou založeného sa spravuje týmito VZP, katalógom, cenníkom, dodatočnými ponukami CK, osobitnými podmienkami a informáciami odovzdanými objednávateľovi pri uzavretí Zmluvy, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

  1. Cena zájazdu

2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojednanou medzi CK a objednávateľom. Záväzná dohodnutá cena zájazdu je uvedená v Zmluve. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

2.2. Cena zájazdu zahŕňa leteckú dopravu, transfer z letiska na miesto pobytu a späť, ubytovanie a stravovanie podľa výberu objednávateľa, služby delegáta a poistenie proti úpadku CK, ak v popise zájazdu nie je uvedené inak.

2.3. Cena zájazdu nezahŕňa povinné poplatky (napr. letiskové a bezpečnostné poplatky, miestne servisné poplatky, palivové príplatky) a nepovinné poplatky (napr. poplatok za komplexné cestovné poistenie, poplatky za fakultatívne služby, ostatné poplatky za služby spojené so zájazdom), ak v popise zájazdu nie je uvedené inak.

2.4. Objednávateľ môže pri uzavretí Zmluvy uzavrieť aj poistnú zmluvu, predmetom ktorej je cestovné poistenie na cestu a pobyt, vrátane možnosti poistiť sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy z dôvodu choroby a nehody (t.j. poistenie pre prípad storna zájazdu). Poistný vzťah v takom prípade vzniká výlučne medzi príslušnou poisťovňou a objednávateľom.

2.5. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:

2.5.1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

2.5.2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových poplatkov, pokiaľ sú zahrnuté v cene zájazdu,

2.5.3. zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

2.6. Ak k uvedeným zmenám dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, je CK oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu zvýšeniu platby podľa bodu 2.5.1. alebo 2.5.2. týchto VZP oproti platbe premietnutej do ceny zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2.5.3. týchto VZP) je CK oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej výške zmeny kurzu.

2.7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevzniká právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 

  1. Platobné podmienky

3.1. CK má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom pred začatím zájazdu. Objednávateľ má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len po úplnom zaplatení dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

3.2. Ak nie je medzi CK a objednávateľom písomne dohodnuté inak, objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom nasledovne:

3.2.1. preddavok vo výške najmenej 50% z dohodnutej ceny zájazdu pri podpísaní Zmluvy objednávateľom; zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 50 dní pred začatím zájazdu,

3.2.2. ak má byť Zmluva uzavretá v lehote kratšej ako 50 dní pred začatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní Zmluvy objednávateľom,

3.2.3. ak je predmetom Zmluvy obstaranie služieb cestovného ruchu na vyžiadanie objednávateľa, preddavok vo výške požadovanej CK v závislosti od termínu zájazdu, najmenej však 50% z ceny služieb, pri predložení žiadosti objednávateľa, zostávajúcu časť do 3 dní po potvrdení obstarania služieb CK. Ak CK oznámi objednávateľovi nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne mu vráti zaplatený preddavok.

3.3. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu, preddavku na ňu alebo prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom, je CK oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať od objednávateľa zaplatenie stornopoplatku v súlade s týmito VZP.

 

  1. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. K základným právam objednávateľa patrí:

4.1.1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

4.1.2. právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

4.1.3. právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

4.1.4. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

4.1.5. právo písomne oznámiť CK pred začatím zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí so Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia CK sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a uhradiť náklady, ktoré CK vznikli v súvislosti so zmenou objednávateľa. Zmena rezervácie zo strany CK bude vykonaná v prípade, že túto zmenu bude možné realizovať za poplatok min. 40,00 €/zmena/osoba. Výška poplatku je závislá od typu zmeny a dňa, kedy je zmena oznámená a zohľadňuje skutočne vzniknuté náklady. Ide napr. o zmenu termínu, mena, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy;

4.1.6. právo na reklamáciu nedostatkov zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a jej vybavenie v súlade s týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

4.1.7. právo na ochranu osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom. CK preto odporúča, aby objednávateľ oznámil svojim blízkym osobám presnú adresu miesta pobytu, prípadne ďalšie nevyhnutné informácie, nakoľko tieto im zo strany CK v záujme ochrany osobných údajov objednávateľa nebudú poskytnuté;

4.2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

4.2.1. povinnosť poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu a poskytnutiu zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované CK;

4.2.2. povinnosť nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov;

4.2.3. povinnosť oznámiť CK iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť objednávateľa na zájazde;

4.2.4. povinnosť oznámiť v lehote určenej CK svoje stanovisko k návrhu zmeny Zmluvy;

4.2.5. povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným dokladom;

4.2.6. povinnosť prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb (pokyny na cestu, letenky, voucher a pod.), riadne ich skontrolovať a riadiť sa nimi;

4.2.7. povinnosť dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu so všetkými potrebnými dokladmi;

4.2.8. povinnosť mať u seba po celý čas zájazdu platný cestovný doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady;

4.2.9. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu CK;

4.2.10. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje;

4.2.11. povinnosť počínať si po celý čas zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK, ani ku škodám ani inej ujme na zdraví, osobnosti a majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že objednávateľ by mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných účastníkov zájazdu alebo tretích osôb, je povinný na výzvu CK bezodkladne, najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie, z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí;

4.3. Objednávateľ, ktorý poruší povinnosť podľa bodu 4.2. týchto VZP, nemá právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli CK náklady alebo iná škoda, má voči objednávateľovi právo na ich náhradu. V prípade závažného porušenia povinnosti podľa bodov 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10. alebo 4.2.11. týchto VZP počas trvania zájazdu je CK oprávnená vylúčiť objednávateľa zo zájazdu (odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k nevyčerpaným službám).

 

  1. Zmena a zrušenie Zmluvy, stornopoplatky

5.1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, písomne navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstupuje bez zaplatenia stornopoplatku. Objednávateľ musí svoje rozhodnutie písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny Zmluvy, inak platí, že s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí.

5.2. Za zmenu podstatnej podmienky Zmluvy, ktorá odôvodňuje postup podľa bodu 5.1. týchto VZP, sa nepovažuje zmena leteckého dopravcu, zmena typu lietadla, zmena letovej trasy, času a doby trvania letu. CK si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o uvedených zmenách s následným oznámením zmeny objednávateľovi.

5.3. V zvláštnych prípadoch je nevyhnutné ubytovať objednávateľa v inom ubytovacom zariadení alebo obstarať náhradné plnenie iných služieb bez ohľadu na lehotu do začatia zájazdu. CK obstará v takom prípade poskytnutie náhradných služieb v obdodobnom alebo vyššom štandarde na celý zájazd alebo jeho časť.

5.4. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14,00 hod. a v deň odchodu musia opustiť izby do 12,00 hod. (v niektorých ubytovacích zariadeniach už do 10,00 hod.). Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.

5.5. Ak objednávateľ navrhne CK zmenu podmienok Zmluvy a nejde o zmenu podľa bodu 4.1.6. týchto VZP, je CK, v prípade, že návrhu vyhovie, oprávnená uplatniť voči objednávateľovi právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej v dôsledku zmeny podmienok Zmluvy vznikli.

5.6. CK má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutej povinnosti objednávateľom.

5.7. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd:

5.7.1. ak do 20 dní pred začatím zájazdu nie je dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu uvedený v katalógu CK;

5.7.2. kedykoľvek pred začatím zájazdu v dôsledku neodvrátiteľných udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od CK rozumne požadovať.

5.8. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy:

5.8.1. bez udania dôvodu;

5.8.2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny Zmluvy podľa bodu 5.1. týchto VZP, v lehote určenej CK v návrhu zmeny Zmluvy,

5.8.3. z dôvodu porušenia povinnosti CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.9. V prípadoch podľa bodov 5.8.2. a 5.8.3. týchto VZP zmluvných podmienok je CK povinná vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu zájazdu a nahradiť ďalšie zaplatené poplatky spojené so zájazdom do 8 dní po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

5.10. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinnosti CK, ktoré sú určené Zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa bodu 5.8.2. týchto VZP alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK stornopoplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty. Výška stornopoplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená nasledovne: 45 a viac dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 10% z ceny objednaných služieb, 45 až 30 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 30% z ceny objednaných služieb, 29 až 15 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 50% z ceny objednaných služieb, 14 až 8 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 80% z ceny objednaných služieb, 7 až 4 dni: skutočne vzniknuté náklady, min. 90% z ceny objednaných služieb, 3 a menej dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 100% z ceny objednaných služieb.

5.11. Cenou zájazdu sa na účely výpočtu stornopoplatku rozumie výsledná celková cena zájazdu uvedená v Zmluve, vrátane všetkých povinných a nepovinných poplatkov spojených so zájazdom, a to aj v prípade, ak nie sú súčasťou ceny zájazdu podľa bodu 2.3. týchto VZP, s výnimkou poistného za komplexné cestovné poistenie.

5.12. Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do rozhodného počtu dní. Do rozhodného počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.

5.13. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, je povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné. CK má v takom prípade voči objednávateľovi popri práve na zaplatenie stornopoplatku aj právo na náhradu škody, ktorá jej v dôsledku uvedeného vznikla. To isté platí v prípade, ak objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd pre porušenie svojej povinnosti.

5.14. CK je oprávnená použiť finančné prostriedky, zaplatené objednávateľom na dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom, na uspokojenie svojho práva na zaplatenie stornopoplatku. Ak je stornopoplatok nižší ako suma týchto finančných prostriedkov, je CK povinná bezodkladne vrátiť ich zostatok objednávateľovi. Ak je stornopoplatok vyšší, je objednávateľ povinný bezodkladne zaplatiť vzniknutý rozdiel CK. CK je takisto oprávnená osobitným písomným prejavom vôle (stornovacím protokolom) započítať svoju pohľadávku voči objednávateľovi zájazdu na zaplatenie stornopoplatku s pohľadávkou objednávateľa zájazdu na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.

 

  1. Reklamačné podmienky

6.1. Ak počas zájazdu nie je zmluvne dohodnutá služba poskytnutá objednávateľovi riadne alebo včas, je CK povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi poskytnutými a zmluvne dohodnutými službami.

6.2. Ak sa počas zájazdu zistí, že objednávateľovi nemožno poskytnúť ubytovanie v zmluvne dohodnutom ubytovacom zariadení a je mu poskytnuté náhradné ubytovanie v podobnom alebo vo vyššom štandarde, pričom lokalita nie je smerodajná, znáša CK zvýšené náklady na ubytovanie. Ak je objednávateľovi poskytnuté náhradné ubytovanie v nižšom štandarde, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi poskytnutým a zmluvne dohodnutým ubytovaním.

6.3. Objednávateľ berie na vedomie, že CK nemá vplyv na rozdeľovanie miest na sedenie v lietadle ani na rozdeľovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.

6.4. V prípade výskytu nedostatkov zmluvne dohodnutých služieb vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný v rámci svojej kompetencie rozhodnúť o uplatnenom práve ihneď.

6.5. Poverený zástupca CK alebo dodávateľ služby spíše s objednávateľom písomný záznam o uplatnení práva podľa bodu 6.4. týchto VZP s označením zájazdu a osoby uplatňujúcej uvedené právo. Záznam podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služby a objednávateľ, pričom objednávateľ dostane 1 rovnopis záznamu. Takto potvrdený záznam je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v CK.

6.6. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ písomne uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, inak jeho právo zaniká. Všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK povinná vybaviť písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

6.7. Ak objednávateľ bez porušenia povinnosti CK nevyčerpal niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb, nemá voči CK právo na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti, právo na zľavu z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné právo. To isté platí v prípade, ak objednávateľ nemohol čerpať niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb pre porušenie svojej povinnosti.

6.8. Ak sa bez porušenia povinnosti CK nenaplnili mimozmluvné očakávania objednávateľa (napr. ak nemohol využiť možnosť kúpania pre studené more), nemá voči CK právo na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti, právo na zľavu z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné právo.

6.9. CK nijako nezodpovedá za nedostatky služieb, ktorých obstaranie nebolo predmetom Zmluvy (najmä služieb, ktorých poskytnutie si objednávateľ sám objednal u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo u inej osoby).

6.10. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z porušenia povinnosti CK a ktoré môžu byť uspokojené z uzavretého komplexného cestovného alebo iného poistenia, objednávateľ uplatní u príslušnej poisťovne. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávateľa voči CK.

6.11. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli odmietnutý nástup do lietadla, že bol jeho let zrušený alebo má meškanie, a ktoré mu z týchto dôvodov priznáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, objednávateľ uplatní u príslušného leteckého dopravcu. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávateľa voči CK.

6.12. CK upozorňuje na možné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu preplnenosti vzdušných koridorov, nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. Odporúča preto objednávateľovi, aby pri organizácii návratu zo zájazdu a plánovaní prípojov bral do úvahy možnosť vzniku podobných situácií.

6.13. CK nenesie žiadnu zodpovednosť za batožinu a iné veci objednávateľa. Za poškodenie, zničenie, omeškanie alebo stratu batožiny počas prepravy zodpovedá v plnom rozsahu letecký dopravca, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami. Za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny počas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.

 

  1. Poistenie proti úpadku

7.1. Zájazdy organizované CK sú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi poistené povinným zmluvným poistením zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisťovni Kooperatíva, a to od 03.06.2016 do 02.06.2017.

7.2. Na základe uvedeného poistenia vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

 

  1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

8.1. Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ CK výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie spoločnosti  Nordictour vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

8.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

8.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom CK;

8.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

8.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,

8.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

8.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy.

8.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK za účelom ich spracúvania podľa bodov 8.1. až 8.3. týchto VZP; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK zanikne.

 

  1. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. V prípade časovej tiesne sa písomnosti týkajúce sa Zmluvy môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. emailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámili; odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho emailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie emailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

9.2. Tieto VZP platia pre zájazdy, pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu organizované CK, ktoré sa majú začať v období odo dňa 15.07.2015.

9.3. Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom na Zmluve, že prevzal 1 vyhotovenie týchto VZP, oboznámil sa s nimi, rozumie im a v plnom rozsahu ich akceptuje.

 

 

V Martine, dňa 15.07.2015